Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

ŠPP ve škole zajišťuje poradenské služby zaměřené na:

  • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření;
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • kariérové poradenství
  • podporu vzdělávání nadaných žáků;
  • péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole;
  • primární prevenci sociálně patologických jevů;
  • metodickou podporu pedagogickým pracovníkům;
  • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci;
  • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními.