Odchod ze školy a absence

Odchod žáka ze školy v průběhu vyučování:

Žáci 1. – 5. ročníku:

 • mohou odejít ze školy během vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo dospělé osoby určené zákonným zástupcem.

Žáci 6. – 9. ročníku:

 • mohou odejít samostatně pouze za podmínky předložení Žádosti o uvolnění z výuky – omluvenka (krátkodobá);
 • tuto žádost předloží žák třídnímu učiteli (při uvolnění na více vyuč. hodin) nebo vyučujícímu v dané vyučovací hodině (při uvolnění na 1 vyuč. hodinu);
 • potvrzení zůstává uloženo na vrátnici školy.

Žádost o uvolnění z výuky – omluvenka (dlouhodobá)

 • Důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování je povinen zákonný zástupce doložit nejpozději do 3 dnů od počátku absence.
 • Omlouvat žáka mohou jeho zákonní zástupci osobně, telefonicky (tel. č. 596 784 723) nebo prostřednictvím elektronické omluvenky či e-mailu.
 • Po návratu do školy musí být omluva provedena zákonným zástupcem žáka písemně v žákovské knížce a musí obsahovat datum, důvod absence a podpis zákonného zástupce.
 • Škola může (v souladu s Metodickým pokynem MŠMT č. j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví) požadovat u absence žáka z důvodu nemoci přesahující tři dny školního vyučování potvrzení vydané ošetřujícím lékařem (v odůvodněných případech i v případě nepřítomnosti nepřesahující tři dny).
 • Škola může v nezbytných případech (náhlé zdravotní důvody) zajistit doprovod žáka k lékaři, následně po ošetření je však zákonný zástupce povinen si vyzvednout dítě osobně.
 • Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost zákonného zástupce zcela nebo z části vyučování některého předmětu. Zároveň ředitel školy určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. Ve výuce tělesné výchovy může být žák uvolněn z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první a poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zák. zástupce bez náhrady výuky – za předpokladu převzetí plné zodpovědnosti za bezpečnost dítěte.
 • Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 zákona 561/2004 Sb.). Zákonný zástupce je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.