Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Jeřábková

E-mail: lenka.jerabkova@zslukasove.cz

Telefon: 596 784 723

Kabinet: pavilon B, přízemí

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět k pozitivnímu přístupu rodičů i veřejnosti ke škole. Snažíme se stále novými metodami práce zefektivňovat výuku, využívat nejmodernějších pomůcek a porozumět potřebám dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči. Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.

Oblast působení školního metodika prevence:

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy, které mohou vést k šikaně a kyberšikaně;
 • záškoláctví a prevence školního neúspěchu;
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole;
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole, agresivita;
 • experimenty žáků s návykovými látkami, kouření, alkoholismus; závislosti všeho druhu, např. netolismus, gambling;
 • projevy rasové a menšinové intolerance;
 • poruchy příjmu potravy, sebepoškozování;
 • domácí násilí a sexuální zneužívání;
 • …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Co dělá školní metodik prevence?

 • Ve spolupráci s pedagogickým sborem školy tvoří preventivní strategii primární prevence ve škole a každoročně preventivní program školy, plánuje, popř. realizuje konkrétní preventivní aktivity pro jednotlivé třídní kolektivy;
 • koordinuje realizaci všech aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších rizikových projevů chování, např. rasismus a xenofobie, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti;
 • metodicky vede pracovníky školy v oblasti rizikových projevů chování (vyhledávání problémových projevů chování), koordinuje jejich další vzdělávání v oblasti prevence;
 • vede písemné záznamy o projevech rizikového chování žáků na škole, eviduje navržená a realizovaná opatření, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování žáků;
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky s riziky, monitoruje varovné signály, provádí dotazníková šetření;
 • žákům i jejich zákonným zástupcům poskytuje poradenství o problematice rizikových projevů chování, o možnostech řešení, poskytuje kontakty na spolupracující instituce;
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování žáků.
Menu