Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Jeřábková, školní metodik prevence

Mgr. Pavlína Zátopková, školní metodik prevence

Oblast působení školního metodika prevence:

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy, které mohou vést k šikaně a kyberšikaně;
 • záškoláctví a prevence školního neúspěchu;
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole;
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole, agresivita;
 • experimenty žáků s návykovými látkami, kouření, alkoholismus; závislosti všeho druhu, např. netolismus, gambling;
 • projevy rasové a menšinové intolerance;
 • poruchy příjmu potravy, sebepoškozování;
 • domácí násilí a sexuální zneužívání;
 • …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Co dělá školní metodik prevence?

 • Ve spolupráci s pedagogickým sborem školy tvoří preventivní strategii primární prevence ve škole a každoročně preventivní program školy, plánuje, popř. realizuje konkrétní preventivní aktivity pro jednotlivé třídní kolektivy;
 • koordinuje realizaci všech aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších rizikových projevů chování, např. rasismus a xenofobie, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti;
 • metodicky vede pracovníky školy v oblasti rizikových projevů chování (vyhledávání problémových projevů chování), koordinuje jejich další vzdělávání v oblasti prevence;
 • vede písemné záznamy o projevech rizikového chování žáků na škole, eviduje navržená a realizovaná opatření, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování žáků;
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky s riziky, monitoruje varovné signály, provádí dotazníková šetření;
 • žákům i jejich zákonným zástupcům poskytuje poradenství o problematice rizikových projevů chování, o možnostech řešení, poskytuje kontakty na spolupracující instituce;
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování žáků.
Organizace Telefon Webové stránky

emailová adresa

Druh služby
Linka bezpečí 116 111 bezplatně www.linkabezpeci.cz všechny rizikové situace
Bílý kruh bezpečí 116 006 bezplatně

597 489 207

www.bkb.cz

www.domacinasili.cz

ic.ostrava@bkb.cz

pomoc obětem kriminality a domácího násilí
Renarkon 595 782 122 www.renarkon.cz

cpp.renarkon@seznam.cz

prevence a léčba drogově závislých
Anabell 602 236 457 www.anabell.cz

iporadna@anabell.cz

ostrava@anabell.cz

poruchy příjmu potravy
Sdružení sociálních asistentů Ostrava 724 794 102 www.socialniasistence.cz

socialni.asistence@centrum.cz

sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi
Krizové centrum pro děti a rodinu 599 455 120

605 292 252

www.css-ostrava.cz/rodinna-poradna

poradnaostrava@css-ostrava.cz

rodinná poradna
Centrum pro rodinu a sociální péči 552 301 417

775 244 291

www.prorodiny.cz poradna@prorodiny.cz poradna pro vztahy a rodinu, sexualita
Středisko výchovné péče Ostrava-Koblov 596 239 202

596 239 203

www.svp-ostrava.cz

vedouci@svp-ostrava.cz

negativní projevy chování, poruchy chování
Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava 553 810 702

 

553 810 715

vladimira.bienerova@ppp-ostrava.cz – speciální pedagog

darja.staronova@ppp-ostrava.cz – psycholog

poruchy učení, chování, děti s ADHD/ADD
Pavučina 774 623 316 www.openkluby.pavucina.net ivo.neuvirt@pavucina.net

dana.eliasova@pavucina.net

volně přístupné kluby pro děti v Ostravě-Zábřehu
Charitní středisko Michala Magone, Ostrava-Dubina 599 527 250 http://ostrava.caritas.cz/ohrozene-deti-a-mladez/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-magone/ nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

RIZIKOVÉ PROJEVY CHOVÁNÍ

Rizikové chování má dopady na fyzické nebo psychické fungování člověka a je ohrožující i pro jeho okolí. Cílem primární prevence ve škole je ve spolupráci s rodinou takovému chování předcházet.

Agresivita – útočné jednání, které záměrně ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci, může být verbální (nadávání, urážky) i fyzická (napadení), projevuje se otevřeně, ale i skrytě, tzv. nepřímá agrese – intriky, pomlouvání. Může přerůst v projevy domácího násilí.

Alkoholismus – Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou. Nebezpečí spočívá ve vysoké společenské toleranci. Jedná se o legální drogu, u nás snadno dostupnou. Podle zákona je u nás možné podávat a prodávat alkohol zletilým osobám, tj. od 18 let věku. I jednorázová konzumace nás může zabít – otrava alkoholem, úraz či autonehoda pod vlivem, dlouhodobá konzumace způsobuje předčasné stárnutí a odumírání mozkových buněk.

http://www.alkoholik.cz/zavislost/

Drogová závislost na psychoaktivních látkách. V širším pojetí může být drogou sport, sex, zaměstnání. V užším pojetí se jedná o přírodní látky, např. marihuana nebo halucinogenní houby, nebo látky chemické – kokain, heroin, pervitin, extáze aj. K drogám ne přiřazován i alkohol a tabákové výrobky. Závislost je stav, kdy nepřijetí látky způsobí závislému člověku fyzické nebo duševní obtíže. Rychlost vzniku závislosti je velmi individuální. Záleží na druhu psychoaktivní látky, jejím množství, kvalitě, frekvenci aplikace, ale i na fyzickém stavu člověka, jeho metabolismu, způsobu aplikace látky aj.

http://www.drogovaporadna.cz/

http://www.drogy.net/

http://www.sananim.cz/

Gambling – patologické hráčství hazardních her s představou snadného rychlého zisku. Vysoké částky, které hráči prohrají, narušují mezilidské vztahy, snaha o vyřešení zadlužení často vede k půjčování u nebankovních společností nebo u lichvářů na velmi vysoký úrok, nebo k trestné činnosti – krádeže, loupeže. Hraní hazardních her, včetně hry na výherních loterijních terminálech je do 18 let zakázáno.

Kouření (tabakismus) – návykový a životu nebezpečný zlozvyk, souvisí se vznikem rakoviny. Děti začínají kouřit z několika důvodů. Jednak se cítí dospělejší (dospělí přece kouří), jednak se nechtějí „shodit“ před partou kamarádů (prostředí špatné party, falešné kamarádství apod.). Legislativa zakazuje prodej tabáku, tabákových výrobků včetně elektronických cigaret mladším 18 let. Sto látek obsažených v tabákovém kouři je karcinogenních, z nich nikotin je vysoce návykový.

http://www.anamneza.cz/nemoc/Kuractvi-Tabakismus-52

http://www.odvykani-koureni.cz/tipni-to

Kriminalita – ve školním věku především krádeže. Drobné (do částky 5000,-) jsou přestupkem. Motivací je často snaha zapadnout do party, dokázat svou odvahu, „jen to zkusit, zda mi to projde“ nebo zisk věci, kterou si nemohu opatřit legálním způsobem. Závažným projevem kriminálního chování jsou opakované krádeže, krádeže cenných věcí, nebo loupeže, které jsou trestnými činy.

http://www.prevencekriminality.cz/

Netolismus – chorobná závislost na virtuálních drogách (sledování televize, videí, hraní počítačových her, her na konzolích, závislost na mobilním telefonu (chatování, sledování sociálních sítí) aj. S využitím počítačů, mobilních telefonů, tabletů a sociálních sítí souvisejí další „moderní“ hrozby – kyberšikana (šikana prostřednictvím sociálních sítí, mobilních telefonů aj.), kybergrooming (virtuální manipulace oběti za účelem schůzky), stalking a kyberstalking (fyzické či virtuální pronásledování oběti, obtěžování, je trestným činem), sexting (rizikové sdílení a šíření materiálů se sexuálním podtextem).

https://www.e-bezpeci.cz/

http://www.nebudobet.cz/

Další informace o kyberšikaně na školním webu

Poruchy příjmu potravy – vznikají z nevhodných stravovacích návyků. V pubertě se může objevit anorexie projevující se velmi nízkou hmotností a odmítáním jídla. Je narušeno vnímání vlastního těla. Výrazná podváha je život ohrožující. V mladých osob se objevuje i bulimie spojená s neustálým řešením jídla. Epizody přejídání střídá užívání projímadel, zvracení a hladovka. Především ženy stále řeší svůj vzhled, hmotnost, mají nízké sebevědomí a chorobný strach z tloušťky.

http://www.anabell.cz/

Rasismus – nesnášenlivost či nenávist vůči národu či rase, vyslovuje teorii o fyzické a duševní nerovnosti ras, jejich podřazenosti a nadřazenosti

http://www.multikulturazlin.cz/index.php

Sebepoškozování – sebezraňující chování, je návykové, postihuje především dospívající mládež, častěji dívky. Člověk si způsobuje fyzickou bolest (řezání, kousání, pálení se cigaretou, rytí ran nebo nezhojených jizev, propichování kůže, bodání se, pojídání velkého množství prášků…), která má přehlušit bolest psychickou (tělesné týrání, zneužívání, zanedbávání, citové strádání). Sebepoškozování je voláním o pomoc. Nejzávažnějším projevem sebepoškození je sebevražda.

https://psychologie.cz/proc-si-ublizujeme/

Šikana – úmyslné, většinou opakované ubližování druhým. Šikana je hovorový výraz pro pronásledování, záměrné a zbytečné obtěžování, nespravedlivé obviňování, trestání a týrání a to v podobě verbální (slovní) nebo fyzické. Pro žáky je často obtížné odlišit hranici mezi škádlením a šikanou. Škádlení je vztah rovnocenných partnerů, pro které není snahou nikomu ublížit. Škádlení by mělo být pro obě strany zábavou. Pokud akci jedna strana jako legraci nebere a svůj pocit vyjádří – „Nech toho!“, „Dej mi pokoj!“, „To fakt není legrace!“ apod. – měla by druhá strana přestat. Škádlený může být rozmrzelý, naštvaný, ale situaci jednoduše ukončí. Šikanou se baví jen agresor, šikanovaný se cítí zraněný a ponížený. Šikana je prováděna se snahou druhému ublížit, obvykle je dlouhodobě opakující se. Významný je též nepoměr sil. Šikanovaný nemá sílu se bránit proti silnějšímu agresorovi nebo skupině agresorů.

http://www.sikana.cz/

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/sikana-a-nasili.html

Vandalismus – úmyslné poškozování nebo ničení majetku žáků a zařízení školy. Časté jsou ulomené části nábytku, prokopnuté dveře, zničené školní pomůcky, učebnice nebo části oblečení spolužáků, čmáranice a nápisy  na zdech nebo školním nábytku, popsané a polité učebnice apod.V takovém případě musí rodiče malého (ale i většího) vandala uhradit škole škodu v plné výši.

Xenofobie  – strach z neznámého, obavy, kdo či co přichází z cizího prostředí, je základem pro nenávistné ideologie (rasismus, šovinismus, fašismus)

Záškoláctví – žák nechodí do školy na nulté hodiny nebo naopak vynechává účast na odpoledním vyučování. Tyto absence by měly být omlouvány předem rodiči v žákovské knížce. Nestane-li se tak, je rodič povinen omluvit tuto žákovu nepřítomnost následně ihned po nástupu žáka do školy. Jestliže absence není takto omluvena, hodina se považuje za neomluveně zameškanou a třídní učitel (v případě nepovinného nebo povinně volitelného předmětu nebo zájmového kroužku příslušný učitel) musí co nejdříve tuto skutečnost oznámit rodičům zápisem do ŽK.

Naše škola získala pro školní rok 2018/2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 40 000 Kč na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže.

Projekt Prima klima by měl ve třídách i v celé škole podpořit tvorbu „správného klimatu“ plného empatie, důvěry a ohleduplnosti ke druhým a zároveň posílit pocit zodpovědnosti za vlastní chování a jednání. V tomto bezpečném prostředí pak mohou žáci otevřeně diskutovat o problémech, které je trápí, i o rizikových jevech, kterým jsou vystaveni.

Aktivity pro žáky 1. stupně povedou třídní učitelé a paní psycholožka Hedvika Balandová; děti se opět setkají s příslušníky Městské policie. Pro žáky pátých a vyšších ročníků jsou ve spolupráci s externími organizacemi připraveny stmelovací a komunikační workshopy podporující pozitivní vztahy a důvěru ve třídě a programy zaměřené na prevenci rizikových projevů chování – šikanu, předsudky, závislosti, elektronické nebezpečí a rizikové sexuální chování. Aktivity a besedy budou též součástí běžné výuky a třídnických hodin. Všechny činnosti jsou podpořeny dotací a tedy bezplatné.

Prohlédněte si aktuality projektu.