Logopedie – náprava řeči

Dlouholetá tradice výuky logopedie na naší škole přináší velmi dobré výsledky díky individuální výuce a přizpůsobení logopedické terapie každému dítěti a jeho potřebám.

Logopedický kroužek vedou kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdělaní pedagogové v oboru speciální pedagogika – logopedie v úzké spolupráci s klinickými logopedy.

Individuální logopedická péče probíhá v odpoledních hodinách v klidném prostředí školní družiny, ve třídě s odpovídajícím materiálním vybavením. Kromě tradičních metod nápravy řeči využíváme také moderní technologie (například tablety Apple iPad).

Případné nedostatky v řečovém projevu žáků zachytíme již při jejich vstupu na naši školu, navrhneme optimální postup logopedické terapie a společně pracujeme na jejich odstranění.

Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti, zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako například chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

K nejčastějším řečovým obtížím patří dyslálie (vadná výslovnost jedné či více hlásek), z hlediska jednotlivých druhů dyslálie je to pak nesprávná výslovnost sykavek a hlásek r a ř. Tyto obtíže se nám s úspěchem daří odstraňovat.

Zkušenosti však máme i s dalšími logopedickými diagnózami (například s vývojovou dysfázií, s opožděným či nerovnoměrným vývojem řeči, s elektivním mutismem a dalšími).

Prohlédněte si fotografie z individuální logopedické péče.