Speciální pedagog

Mgr. Bc. Blanka Konečná, speciální pedagog

Mgr. Daniela Juříková, speciální pedagog

Čemu se speciální pedagog na naší škole věnuje?

Diagnostika a depistáž:

 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP),
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče,
 • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP) v rámci školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností,
 • diagnostika žáka se SVP, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 • dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření (dále jen PO) pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem či skupinou žáků s rizikem vzniku SVP,
 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) u žáků se SVP nebo PLPP u žáků s rizikem vzniku SVP ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných PO pro žáky se SVP a rizikem vzniku SVP u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci,
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti SVP a rizika vzniku SVP,
 • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti:

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP ve škole,
 • metodická pomoc třídním učitelů při vzdělávání žáků se SVP nebo rizikem vzniku SVP,
 • kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby,
 • kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se SVP nebo s rizikem vzniku SVP,
 • participace na vytváření IVP, PLPP s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se SVP nebo rizikem vzniku SVP,
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.