Škola OnLine

Škola OnLine je elektronický školní informační systém, který obsahuje informace o průběžné klasifikaci žáků, absenci žáků ve vyučování, rozvrhu hodin a aktuálním suplování nebo předmětech a vyučujících.

  • Využíváním Školy OnLine získají zákonní zástupci žáků sledovat průběh vzdělávání svého dítěte.
  • Do Školy OnLine se mohou přes školní webové stránky přihlásit žáci i jejich zákonní zástupci (každý má své vlastní uživatelské jméno a heslo).
  • Škola OnLine umožňuje používat tzv. váhu známky – čím je známka důležitější, tím má větší váhu; tato váha se projevuje do průměrné známky z předmětu, takto vypočítaný průměr je ale pouze informativní a orientační.

Výsledná známka pro pololetní klasifikaci na vysvědčení nikdy nevychází jen z aritmetického průměru známek a pravidel pro zaokrouhlování.

Konečná klasifikace z předmětu je plně v kompetenci každého učitele.