Sociální pedagog

Mgr. Dominika Charvátová, sociální pedagog

Sociální pedagog je klíčovým článkem mezi školou a rodiči žáků. Vystupuje zde v roli poradce, mediátora a facilitátora. Sociální pedagog významnou měrou přispívá k otevřené a účinné spolupráci školy a rodičů. Stěžejní část náplně práce sociálního pedagoga tvoří práce se žáky, kterou je možné dělit na práci s jednotlivcem, skupinou nebo celou třídou. Jedná se zejm. o sociálně výchovnou a preventivní činnost, která nezasahuje do kompetencí školního psychologa, metodika prevence aj. Mezi externí odborníky, se kterými sociální pedagog nejčastěji spolupracuje, patří Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Policie ČR, pedagogicko-psychologická poradna (PPP), střediska výchovné péče (SVP) nebo nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, příp. komunitní centra. Spolupráce s dalšími orgány závisí na potřebách školy.

Náplň práce sociálního pedagoga souhrnně podle činností

  • Vzdělávací a osvětová činnost (realizace vzdělávacích a osvětových programů a projektů zaměřených na žáky, učitele, rodinu a komunitu).
  • Sociálně-výchovná a preventivní činnost (realizace výchovných a preventivních aktivit směřujících ke zvyšování sociálních dovedností žáků, k utváření jejich zdravého životního stylu, předcházení sociálnímu vyloučení, xenofobii, rasismu aj.).
  • Podpůrná, intervenční a ochranná činnost (poskytování podpory v obtížných životních situacích žákům a jejich rodinám, podpora žáků národnostních menšin, intervence při ohrožení dítěte a dospívajícího rizikovým chováním aj.).
  • Poradenská a mediační činnost (řešení konfliktů mezi aktéry na půdě škol a školských zařízení, sociální a pedagogické poradenství jedinci, rodině a komunitě).
  • Reedukační činnost (programy, projekty a činnosti směřující k přestavbě maladaptivních návyků, kognitivních vzorců a strategií chování dětí a dospívajících).
  • Analyticko-diagnostická a depistážní činnost (analýza a diagnostika prostředí a klimatu školy, školní třídy a výchovné skupiny, vyhledávání dětí a dospívajících z prostředí sociálně znevýhodňujícího, zanedbávajícího a ohrožujícího).
  • Koordinační a organizační činnost (spolupráce s obcemi a odbornými službami při plánování a realizaci programů primární a sekundární prevence, spolupráce s aktéry terciární prevence – Probační a mediační služba, kurátor pro mládež, sociální pracovníci OSPOD a neziskového sektoru).