Informatika anglicky

Aktuality, CLIL, Informatika
59

Žáci jsou v hodinách informatiky seznamováni s klasickými anglickými povely (ICT instructions), jako např.: start the computer, click, push, open the file, close the window, fill apod. Pokyny byly vyučujícím zřetelně vysloveny a promítnuty žákům, jak se daný pokyn píše.

Učí se také základní pojmy v informatice v jazyce anglickém, jako např.: firewall, windows, ICT, net, web, browser, software, byte, screen, print, keyboard, mouse, file, wifi, backup, update, homepage, password a další. K procvičení těchto pojmů posloužila např. spojovačka on-line či pracovní list s obrázky hardwaru, kde žáci doplnili odpovídající anglický výraz. Pracovali také s on-line slovníkem anglicko-českým.

Při práci na klávesnici mají příležitost obeznámit se s anglickými výrazy: home, insert, page up, page down, delete, num lock, enter, print screen a další.

Při práci na internetu a vyhledávání použili další anglické výrazy, především pak při vyhledávání na serveru Google: zkratky a pojmy jako find, currency, weather, filetype, picture, resolution a jiné.

U problematiky bezpečné komunikace na internetu a bezpečný internet vhlédli do pojmů jako hoax, phishing, spam, cyberstalking, fake news.

U okruhu vývojových trendů informačních technologií současnosti žáci naráží na výrazy typu games, graphic, cpu, phone, cell, touch, memory, source, charts… Probrali jsme také konkrétně aktuálně velmi populární hru dostupnou i na mobilních zařízeních Brawl Stars Game, kde si např. v on-line slovníku nalezli pojmy a popisy jednotlivých postav ze hry. Příklad: speed, attack range, power, damage, reload, health apod.

Protože se s těmito anglickými pojmy setkávají žáci téměř každodenně (mobilní zařízení, počítače, chytré hodinky apod.), mnohé z pojmů již znali. O mnohé byli obohaceni, jen je nutné často přednést správnou výslovnost či přepis anglického slovíčka.

Prohlédněte si fotografie i slovní zásobu pro informatiku anglicky.

Mgr. Josef Ledvoň

Další aktuality:
Menu