Školní psycholožka

Tato pozice není momentálně obsazena.

 • Práce s třídními kolektivy:
  • prevence (př. témata šikany, závislosti, patologických vztahů, podpora „zdravého vývoje“ kolektivu),
  • rozvojové třídnické hodiny (př. komunikace, spolupráce, tolerance, řešení konfliktů, rozhodování, styly učení, upevňování třídního kolektivu, životní hodnoty atd.)
  • intervence (př. programy k minimalizaci šikany, problematické vztahy ve třídě, projevy netolerance, nevhodné chování, krizové intervence atd.)
 • Diagnostika třídního klimatu a vztahů ve třídě
 • Prevence školního neúspěchu žáků
 • Individuální poradenství pro žáky
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Kariérové poradenství pro žáky
 • Individuální poradenství pro učitelé
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • Individuální poradenství pro rodiče – konzultace při výukových, výchovných problémech žáků, kariérové poradenství, nadání žáků
 • Depistáž specifických poruch učení a nadání
 • Péče o integrované žáky – pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu
 • Pomoc při tvorbě plánů pedagogické podpory
 • Spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog)