Zápis do 1. třídy 2023 – pozvánka a informace

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme Vás na zápis do 1. třídy, který se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2023 od 13 do 18 hodin.

Co Vám naše škola nabízí?

 • Pro výuku v prezenční i distanční formě disponuje škola moderní technikou, robotickými pomůckami a zázemím odborných učeben
 • Standardní třídy i třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
 • Výuka angličtiny od 1. ročníku, od 7. ročníku ruský a německý jazyk
 • Využívání metody CLIL a hodiny s rodilým mluvčím ve výuce
 • Výuka informatiky a robotiky od 4. ročníku
 • Práce s nadanými a talentovanými žáky
 • Dlouholetá zkušenost s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupráce s MFK Vítkovice
 • Dvě tělocvičny, dvě travnatá hřiště
 • Rozsáhlý areál s možností využívání venkovní učebny v atriu
 • Organizace exkurzí, ozdravných pobytů, škol v přírodě
 • Provoz školní družiny od 6.00 do 17.00 hodin

Informace k zápisu:

 • k základnímu vzdělávání se zapisují děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let;
 • pro školní rok 2023/2024 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017;
 • pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu.

K zápisu se dostaví:

 • zákonný zástupce dítěte;
 • dítě, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy.

S sebou:

 • rodný list dítěte;
 • je-li dítě cizím státním příslušníkem, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu;
 • občanský průkaz zákonného zástupce;
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Odklad povinné školní docházky:

 • není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky;
 • k žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. (Pokud zákonný zástupce dítěte nedoloží u zápisu obě doporučení, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31. 5. 2023)

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti:

 • podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení;
 • podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

U zápisu vyplňuje zákonný zástupce dítěte:

 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání;
 • zápisní list.

V průběhu měsíce června 2023 proběhne informační schůzka pro rodiče.

Těšíme se na Vás.