Přijímací řízení na střední školy – aktuální informace

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků – střední školy

(termíny, situace a podmínky se mohou měnit dle aktuální situace covid-19)

 • Žáci obdrželi během října Atlasy školství.
 • Žákům byl vysvětlen postup, jak pracovat s atlasem, a byli seznámeni s informacemi, které zde najdou.
 • Veškeré informace mají žáci rovněž ve virtuální učebně Přijímací řízení na Google Classroom.
 • Zde naleznou důležité webové stránky, materiály a informace k jednotným přijímacím zkouškám, informace k vyplňování přihlášek i zápisových lístků, atd.
 • Materiály v učebně jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Dne 30. 11. 2021 v 16 hodin se uskuteční třídní schůzky, které budou určeny rodičům a žákům 9. ročníku.

Aktuální informace

 • Termín pro předkládání přihlášek se studiu na SŠ do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky je do 1. 3. 2022 na 1. kolo přijímacího řízení.
 • Termín pro předkládání přihlášek ke studiu na SŠ do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je do 30. 11. 2021  na 1. kolo přijímacího řízení.
 • Konání jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a skupiny oborů Umění a užité umění).
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů ČJ a literatura a Matematika a její aplikace (v rozsahu RVP pro ZŠ) a vyhodnoceny budou centrálně.
 • Střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem (hodnocení této jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %, u oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %).

Termíny a počet přihlášek na střední školy

 • Uchazeč musí podat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2022, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30 listopadu 2021.
 • Přihláška se podává na podatelnu střední školy a to buď osobně, nebo poštou. Přihlášky připraví naše Základní škola, rodiče si je pak pouze dovyplní a odevzdají na příslušné SŠ. O pravidlech a postupu přijímacího řízení budete informování na schůzce k přijímacímu řízení.
 • Žáci základních škol se mohou přihlásit až na nejvýše dva obory na střední školy k 30. 11. 2021 a až na 2 obory k 1. březnu 2022. Na obou přihláškách vždy ve stejném pořadí.

Aktuální termíny (přijímací řízení pro školní rok 2021/2022)

 • Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2022 (pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021).
 • Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:
  • čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:
   • termín: úterý 12. dubna 2022;
   • termín: středa 13. dubna 2022;
  • obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
   • termín: úterý 14. dubna 2022;
   • termín: středa 15. dubna 2022.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • termín: úterý 10. května 2022;
 • termín: středa 11. května 2022.

Výsledky přijímacích zkoušek – zápisový lístek

 • Novela školského zákona (nové znění § 60 odst. 16 a 17 a § 183 odst. 2) přebírá ustanovení zajišťující zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a podmínky jeho zveřejnění.
 • Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení. Písemně je zasíláno rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům.
 • Uchazeč musí na školu, na kterou je přijat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží na ZŠ). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.
 • Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona umožňuje pouze ve dvou případech, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole. Buď když bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7 školského zákona), anebo když uplatnil zápisový lístek do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru bez talentové zkoušky (zák. č.82/2015 Sb.) Dokladem pro vydání zpět zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Druhé a další kolo přijímacího řízení

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 Odvolání

 • Na středních školách se lze odvolat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí Odvolání podávají zákonní zástupci uchazeče.

Možnosti při rozhodování

 • Žáci mají možnost navštívit střední školu, o kterou mají zájem, při příležitosti dnů otevřených dveří (DOD).
 • Seznamy DOD budou na nástěnkách ve škole i v Google Učebně nebo v atlasech školství.
 • Informace o termínech mohou žáci získat také na webu škol.
 • Ve spolupráci se školní psycholožkou si mohou žáci udělat Test profesní orientace.
 • Žáci mohou využít nabídku Úřadu práce (Informační a poradenské středisko IPS) v Ostravě, kde se mohou podívat, jaké školy se v jejich preferovaném oboru nacházejí, získat informace o studijních a učebních oborech, nárocích jednotlivých profesí. IPS má k dispozici celorepublikovou databázi škol i počítačový program pro testování profesních zájmů.
 • Rodiče mají také možnost konzultovat osobně profesní orientaci žáka s Pedagogicko-psychologickou poradnou.

Další informace získáte u výchovných poradkyň školy.