fbpx

Kariérový poradce – informace o projektu

Od roku 2019 je naše škola zapojena do projektu Statutárního města Ostrava Kariérový poradce Ostrava, který je realizován ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a jehož záměrem bylo zřízení pozice kariérového poradce na základních školách.

Cílem kariérového poradenství je pomáhat žákům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci.

Kariérový poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenské služby zaměřené na sebepoznání a sebeprezentaci (kariérní cíle, zájmy, slabé a silné stránky, předpoklady, schopnosti a dovednosti), volbu vzdělávací a profesní dráhy (přehled učebních a studijních oborů, rozhodování o volbě budoucího povolání, aktuální informace z oblasti trhu práce). Aktivity kariérního poradce probíhají individuálně (individuální pohovor se žákem, zákonným zástupcem) nebo skupinově (poskytování informací, exkurze).

Kariérové poradenství se stává důležitým prvkem vzdělávání již na základních školách, především pak na druhém stupni, kde se žáci rozhodují o volbě dalšího studia a povolání a získávají klíčové kompetence pro lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

V minulém školním roce 2020/2021 se veškerá činnost kariérového poradenství přesunula do on-line prostoru, v němž probíhaly nejenom aktivity s celými třídami, ale i osobní konzultace s rodiči nebo zástupci středních škol, a to včetně Dnů otevřených dveří.

Žáci osmých a devátých ročníků si mohli vyzkoušet testy profesní orientace: Salmondo a RIASEC (tento test byl kompletně převeden do on-line podoby, vyhodnocení proběhlo ve spolupráci se školní psycholožkou). I v letošním školním roce 2021/2022 budeme v tomto testování pokračovat.

Již třetím rokem funguje pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče virtuální učebna, do které jsou postupně vkládány všechny důležité informace, pozvánky na Dny otevřených dveří, cvičné testy, výuková videa k přijímacím zkouškám atd.

V práci se žáky jsou využívány aktivity z různých zdrojů, např. Můj život po škole, Kariérové karty, 8 mýtů o výběru budoucího povolání, Inspiromat atd.

Nejbližší akce:

  • 21. 9. 2021 – třídy IX.AB: Živá knihovna povolání
  • září – říjen 2021 – třídy IX.AB: návštěva IPS při ÚP Ostrava (termín přesunut z loňského školního roku)
  • listopad 2021: třídní schůzky pro rodiče žáků tříd IX.AB týkající se přijímacího řízení
  • podzim – vybraní žáci 8. a 9. ročníku: akce Řemeslo má zlaté dno a Kdo zná a umí, ten si píská
  • 3. a 4. 12. 2021: Student a Job

V případě zájmu o realizaci aktivity kontaktujte kariérové poradce naší školy:

Další aktuality:
Menu