fbpx

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Šablony III – sloučené školy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021208

Lhůta realizace projektu: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Organizaci byla poskytnuta dotace až do výše 1 118 336 Kč

Z toho:

  • MŠ: 371 628 Kč
  • ZŠ: 746 708 Kč

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřské a základní škole prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, při společném vzdělávání dětí a žáků, a to personálním posílením některých pozic v MŠ i ZŠ.

Aktivity:

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Projektový den ve výuce MŠ
  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • Klub pro žáky ZŠ
  • Projektový den ve výuce ZŠ
  • Projektový den mimo školu ZŠ

V rámci dotačního programu MŠMT “Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III” bude realizován na obou pracovištích ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova projekt určený k podpoře žáků i vyučujících. Na “úseku Klegova” nese projekt název Šablony III. Z prostředků ve výši 738 645 Kč bude zajištěna činnost školního speciálního pedagoga a dále se budou realizovat projektové dny ve škole i mimo školu. Současně budou pedagogové ve 2. a 3. ročníku spolupracovat v rámci “tandemové výuky”.

Program na podporu cizojazyčné výuky
Po dobrých zkušenostech z předchozích let bude i letos na sloučené ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova v Ostravě-Hrabůvce probíhat bilingvní výuka. Magistrát města Ostravy podpoří svým dotačním programem přímou výuku, která opět bude realizována prostřednictvím metody CLIL. Týká se výuky přírodopisu, chemie, informatiky a hudební výchovy ve třídách převážně 2. stupně. Výuka bude zajištěna aprobovanými pedagogy během celého šk. roku 2021/2022.

Další aktuality:
Menu