Devětkrát o škole… profil naší školy

Základní škola MUDr. Emílie Lukášové nese čestné jméno po zakladatelce kojeneckého ústavu v Ostravě. Poprvé zde usedli žáci do lavic před 45 lety a od té doby prošla škola mnoha změnami. Dnes je součástí příspěvkové organice, kterou kromě ZŠ tvoří odloučená pracoviště – školní družina, školní jídelna při ZŠ, mateřská škola na ul. Mjr. Nováka 30 a školní jídelna při MŠ.

Základní škola je situována uprostřed sídliště, poblíž polikliniky v Ostravě-Hrabůvce. Vnitřní část školy tvoří přírodní atrium, které žáci využívají nejen k relaxaci o přestávkách, ale i pro výuku přírodovědných předmětů nebo výtvarné výchovy. Vyučování probíhá jak v kmenových třídách, tak i v odborných učebnách. Počítačovou technikou a interaktivními tabulemi jsou vybaveny i jazykové učebny, učebna přírodopisu, dějepisu a hudební výchovy. K dispozici je počítačová učebna, odborná učebna fyziky a chemie, dílny, cvičná školní kuchyň. Pro výuku tělesné výchovy je využíváno školní hřiště s nově zrekonstruovaným doskočištěm pro skok daleký. Ke kulturním aktivitám, besídkám, školením byla vybudována školní klubovna Lukin.

Škola má tradici ve zřizování tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje podporu formou skupinové integrace žákům se specifickými vývojovými poruchami učení nebo vadami řeči. Pedagogové spolupracují s odbornými pracovišti na pedagogicko-psychologických poradnách nebo ve speciálně-pedagogických centrech. Individuální logopedickou péči poskytuje pravidelně dětem se špatnou výslovností kvalifikovaný pedagog. Své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům v školní psycholog.

Ve výuce klade škola důraz na propojení s praxí a za velmi důležitou považuje výuku cizích jazyků. Pro zdokonalování jazykových kompetencí žáků, ale i pedagogů se zapojuje do mezinárodních projektů v rámci programu celoživotního vzdělávání Comenius. Probíhá tak intenzivní spolupráce s evropskými školami, kdy žáci spolu se svými učiteli pracují na tematických úkolech a vytvářejí tak nejen materiály v anglickém jazyce, ale mají se možnost zábavně a nenásilně seznámit s kulturními tradicemi, systémem vzdělávání a životním stylem jiných zemí. Anglický jazyk se vyučuje hravou formou již od 1. třídy. Žáci podle svých znalostí písemně komunikují v angličtině s dětmi z partnerských škol v zahraničí, v rámci spolupráce s jazykovými školami v okolí mají možnost procvičit si i poslech a ústní komunikaci např. s Angličany. V rámci volby druhého cizího jazyka je žákům od 7. ročníku nabízena ruština nebo němčina.

Součástí výukových aktivit jsou pravidelně pořádané lyžařské a snowboardové kurzy, výuka plavání a pro žáky 1. stupně i výjezdy do škol v přírodě. Výuka probíhá i formou projektových dnů – v Bělském lese mají žáci možnost každoročně využít teoreticky nabyté vědomosti v praxi a za účasti odborníků Městské policie, Hasičského záchranného sboru či Celní správy splnit všechny úkoly v rámci akce „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Propojit znalosti z mnoha předmětů vyžaduje také např. tradičně pořádaný Den jazyků či Den Evropy.

Podle svého zájmu mohou žáci využívat širokou nabídku volnočasových aktivit, a to i v rámci školní družiny. Rodiče tak nemusí své děti odpoledne vozit do kroužků v jiných částech města, ale děti se mohou věnovat svým zálibám např. ve výtvarných dílničkách, sborovém zpěvu, dramatické výchově, dopravním či počítačovém kroužku, pohádkové angličtině nebo scrabblu. V rámci sportovních aktivit nabízí škola kroužky rytmiky, sportovních a míčových her, dlouhou tradici má také orientační běh. Spolufinancována v rámci dotace Statutárního města Ostrava je i činnost turistického kroužku i o kroužku národní házené.

Neodmyslitelná je i dlouholetá spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy, které se také podílí na spolufinancování akcí pro děti. Již tradičně je organizován každoroční pravidelný cyklus zábavných akcí pro děti z okolí „Předškolák Lukášek“, který umožňuje budoucím školákům seznámit se hravou formou se školou a odstranit případné obavy z přechodu z MŠ do ZŠ. Děti se spolu s rodiči mohou účastnit i dalších tradičních akcí jako jsou např. pasování prvňáčků, jarmarky, besídky a vystoupení pěveckého sboru. Škola se zapojuje do dotačních programů a i na tyto aktivity získává finance také ze Statutárního města Ostrava nebo MOb Ostrava-Jih.

Pravidelně vykonávají v ZŠ odbornou praxi studenti učitelských oborů pedagogických a filozofických fakult Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci. Učitelé poskytují svým budoucím kolegům možnost sledovat výuku formou náslechových hodin a následně pod odborným vedením vykonávat i vlastní souvislou praxi.

V rámci naplňování školního vzdělávacího programu Moderní škola se učitelé snaží propojit výuku s praxí, využívat moderní formy a metody práce a připravit žáky na navazující studium a úspěšné uplatnění v dalším životě.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Menu